گواهینامه امنیتی

گواهینامه امنیتی Certum Commercial SSL

امکان استفاده برای یک دامنه یا زیر دامنه
امکان استفاده برای دامنه های ملی

گواهینامه امنیتی Sectigo Positive SSL

امکان استفاده برای یک دامنه یا زیر دامنه
امکان استفاده برای دامنه های بین المللی